سیمای لــــر

از وبلاگ

مژده زن لر

اهنگ زن لر مژده

اصیل اصیله زن لرزرده ی چویله زن لربی مریم مالهبرنوی ایله زن لربرنوی ایله زن لرقطار رو رو یه …زن لر اصیل زن لرزرده چویل زن لربی مریم مالبرنوی ایل زن لربرنوی ایل زن لرجرون‌گرما ومجال چلتیکلو پایل ایبندهدوباره پا پیچل دوباره پا پیچلوه نون پزون آخیوه دُو زنون جووونمنیاره نمونه شاه زن سامونمشاه زن سامونمزن لر اصیل زن لرزرده چویل زن لربی مریم مال برنوی ایل زن لربرنوی ایل زن لرشاه زن سامونم نیاری نمونهوه تیر تش وتاوت بشکن سپندونهبشکن سپندونهوری وه سحری گهتمدارته ورکش بریز و سر گردهدوباره روغن خش دوباره روغن خشزن لر اصیله زن لرزرده ی چویله زن لربی مریم مالهبرنوی ایله زن لربرنوی ایله زن لراصیل اصیله زن لرزرده ی چویله زن لربی مریم مالهبرنوی ایله زن لربرنوی ایله زن لرقطار رو رو یه …زن لر اصیل زن لرزرده چویل زن لربی مریم مالبرنوی ایل زن لربرنوی ایل زن لرجرون‌گرما ومجال چلتیکلو پایل ایبندهدوباره پا پیچل دوباره پا پیچلوه نون پزون آخیوه دُو زنون جووونمنیاره نمونه شاه زن سامونمشاه زن سامونمزن لر اصیل زن لرزرده چویل زن لربی مریم مال برنوی ایل زن لربرنوی ایل زن لرشاه زن سامونم نیاری نمونهوه تیر تش وتاوت بشکن سپندونهبشکن سپندونهوری وه سحری گهتمدارته ورکش بریز و سر گردهدوباره روغن خش دوباره روغن خشزن لر اصیله زن لرزرده ی چویله زن لربی مریم مالهبرنوی ایله زن لربرنوی ایله زن لر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.