سیمای لــــر

مرتضی باب

البوم نوحه محرمی بی ککام کردن مرتضی باب

آلبوم نوح های محرمی مرتضی باب

نوحه های لری مرتضی باب  با نام های :

و خود دیدمت – روزگار قدیم  – زینب ای زینب – بی ککام کردن – درد بی ککی

 

 • ۰۱

  و خو دیدمت

  رایگان مرتضی باب

 • ۰۲

  روزگار قدیمی

  رایگان مرتضی باب

 • ۰۳

  زینب ای زینب

  رایگان مرتضی باب

 • ۰۴

  بی ککام کردن

  رایگان مرتضی باب

 • ۰۵

  درد بی ککی

  رایگان مرتضی باب