سیمای لــــر

اهنگ کنار غریو با صدای آفرین

دانلود اهنگ کنار غریو با صدای آفرین

آهنگ کنار غریبم که برد نصیبم با صدای خانم آفرین

آهنگی غمگین با صدای زن بختیاری

 

 • ۰۱

  کنار غریو

  رایگان آفرین

 

شاید به آهنگهای زیر هم علاقه داشته باشید

آریا بختیاری

 • ۰۱

  غضب

  ۳۲۰ آریا بختیاری

  غضب که ایگن تونه ایگن که یجا نشینه
  ایقه ملوسی که ملوسیت شری نا مو اینه
  هر کسی افتاده و بات روزی هزار جر اینه
  هر کسی افتاده وبات روزی هزار جر اینه

  ایروم ایام تا که دله دیته به دست بیاروم
  هر کی که چپ سیل کنه کاسه تیشه دراروم
  آخر ایام اسونمت دق همنه دراروم
  آخر رایام اسونمت دق همنه دراروم

  کلوم کرده دوتا چشمون کالت
  کج ایزنی هی زلفل زالت

 • ۰۲

  غضب

  ۱۸۰ آریا بختیاری

  غضب که ایگن تونه ایگن که یجا نشینه
  ایقه ملوسی که ملوسیت شری نا مو اینه
  هر کسی افتاده و بات روزی هزار جر اینه
  هر کسی افتاده وبات روزی هزار جر اینه

  ایروم ایام تا که دله دیته به دست بیاروم
  هر کی که چپ سیل کنه کاسه تیشه دراروم
  آخر ایام اسونمت دق همنه دراروم
  آخر رایام اسونمت دق همنه دراروم

  کلوم کرده دوتا چشمون کالت
  کج ایزنی هی زلفل زالت

 

 

یونس مولایی

 • ۰۱

  حوال

  رایگان یونس مولایی