سیمای لــــر

آریا بختیاری

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین آریا بختیاریسشیبسیبسشیبسیبیسب

 • ۰۱

  تی به ره

  تی به ره آریا بختیاری

  متن آهنگ سشبسیبسیب

 • ۰۲

  تی به ره ۲

  سیسی آریا بختیاری

  سشیبشسیبسیبسیبسیبسیبسی

 • ۰۳

  تی به رهشسی

  شسی آریا بختیاری

  سشیشسیسشیسشیسشی