سیمای لــــر

هادی فدایی بابادی (هادی خدری)

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب هادی فدایی بابادی‌(هادی خدری )، سرپرست گروه هنری نمایشی لبخند،درشهرستان لالی وعضوانجمن نمایشی کشورعزیزم،ایران پهناورهستم..بنده حقیردارای مدرک جوانترین کارگردان رادر استان خشکیده ووزیباوغرق درغبارخوزستان واستان زیبای اصفهان به اسم خوددرآوردم.

وازآنجایی که بسیاری از دوستان درجریان هستندکه:درسن۱۳سالگی به تئاترشهرعلاقه پیداکردم که متاسفانه بامخالفت طایفه و خانواده روبه رو شدم.وبه سختی تمام به دنبال علاقه ام رفتم وآن رادنبال کردم.

به طوری که شرایط سخت کارگری رابرای بدست آوردن اندکی هزینه های کلاس های بازیگری راتحمل کردم.

(حسن خو و ذلیخا_جشنواره اتحاد_دشمن_مستند خین و چو_ تیگ نوشت )

وبه شکر خداوندمتعال بزرگ وباتلاش و کوشش بسیارباعث افتخارطایفه و خانواده ام شدم:

امیدوارم بتوانم موفقیت های بیشتری رادراین زمینه کسب کنم و به تمام لرهای زاگرس والبرزنشین کشورم تقدیم کنم‌‌‌‌

هادی فدایی بابادی درسال۱۳۷۷ درشهرلالی ازتوابع استان خوزستان چشم به جهان گشوده واکنون درهمان شهر(لالی)زندگی میکندودرزمینه ی بازیگری و کارگردانی در شهرستان لالی فعالیت

دارد..

جدیدترین کار هادی فدایی بابادی فیلم سینمایی تیگ نوشت که با تهیه کنندگی جعفر مهدی پور به اتمام رسید.